รับสมัครนักศึกษา

ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่

รับสมัครนักศึกษา

ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)

ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่

รับสมัครนักศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่

รับสมัครนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่