ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน เจ้าหหน้าที่จึงจะสามารถตรวจคุณสมบัติผู้สมัครต่อไปได้

หากผู้สมัครชำระเงินแล้ว สถานะการชำระเงิน และผลการตรวจคุณสมบัติ จะถูกปรับอย่างเร็วที่สุดในวันถัดไป

หลักฐานการศึกษา หมายถึง ใบ ปพ. ใบ รบ. ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนสำหรับรอบ Portfolio (1/1 หรือ 1/2) เท่านั้นและ 6 ภาคเรียนสำหรับรอบอื่นๆ

ตัวอย่างการค้นหา : 2561111000001 หรือ ทดสอบ หรือ รับสมัคร หรือ ทดสอบ รับสมัคร
จากข้อมูลผู้สมัครดังนี้ เลขประจำตัวผู้สมัคร : 2561111000001 ชื่อ-นามสกุล : นายทดสอบ รับสมัคร