รับสมัครนักศึกษา 2. โควต้า ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
รอบ 2

หมายเหตุ
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดอ่านประกาศ  และบันทึกข้อมูลการรายงานตัว
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้อ่านประกาศ และบันทึกข้อมูลรายงานตัว
3. พิมพ์แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายงานตัว  มายื่นในวันรายงานตัว