รับสมัครนักศึกษา 1. Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
รอบ Portfolio 1/2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio 1/2
ปีการศึกษา 2561
*หมายเหตุ*
ขอให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
-กรอกใบรายงานตัวเข้าศึกษา
-พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
-นำใบรายงานตัวเข้าศึกษามายื่นในวันรายงานตัว