รับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำรอง ลำดับที่ 1-22  โปรดดำเนินการดังนี้
1 อ่านประกาศการายงานตัวเข้าศึกษา ฉบับล่าสุด (สำรอง)
2 กรอกบันทึกใบรายงานตัวเข้าศึกษา
3 พิมพ์ พร้อมนำใบรายงานตัวและเอกสารการรายงานตัวมาในวันรายงานตัว ที่ 20 ตุลาคม 2561