รับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

 

เลื่อน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จากเดิม วันที่ 10 สิงหาคม 2561  เป็น วันที่ 15 สิงหาคม 2561
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขออภัยมา ณ ที่นี้
 

 สมัครเข้าศึกษาโปรดอ่าน
- ปฏิทินการรับสมัคร
- ประกาศมหาวิทยาลัย