รับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดอ่านและดำเนินการ

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- บันทึกใบรายงานตัวผ่านระบบ พร้อมพิมพ์และติดรูปชุดสูทมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สมัครเข้าศึกษาโปรดอ่าน

- ปฏิทินการรับสมัคร
- ประกาศมหาวิทยาลัย