รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]
5.  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ขยายระยะเวลารับสมัคร)  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]
7.  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) เพิ่มเติม  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]

รายละเอียดการรับสมัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
1. อ่านประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
3. หากผ่านการคัดเลือก ให้บันทึกข้อมูลรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว
4. เตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัว  และนำมาในวันรายงานตัว