รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


1.  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) เพิ่มเติม  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]
5.  ประกาศรายละเอียดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) สาขาบริหารการศึกษา  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]
7.  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]

รายละเอียดการรับสมัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดดำเนินการดังนี้
1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึก่ษาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. บันทึกใบรายงานตัว
3. พิมพ์ใบรายงานตัวพร้อมเอกสารการรายงานตัว มายื่นที่มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว

 
 
รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

 
เริ่มรับสมัครออนไลน์
ถึงวันที่ 13 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2561
สาขาหลักสูตรและการสอน
(สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)ประกาศรับสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

ก่อนสมัครเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
   1. ปฏิทินการรับสมัคร
   2. ประกาศมหาวิทยาลัย

**ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครและสถานะสมัคร
2 วันทำการหลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร**