รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


1.  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]

รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

 
เริ่มรับสมัครออนไลน์
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20 (ภาคพิเศษ) 
          ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2561

จำนวนรับ 20 คน  

โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
2. มีประสบการณ์ทางการสอนในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ อันเนื่องมาจากความประพฤติไม่เหมาะสม

เริ่มรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีประสบการณมีประสบการณ์ทางการสอนในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวน 20 คน  ดังนี้ค่ะ
1.    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 25 กันยายน 2561 ผ่านเว็บไซด์ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  http://regis.nsru.ac.th/2017/register_v2/
2.    สอบคัดเลือก (ข้อเขียน+สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
3.    รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
4.    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 ตุลาคม 2561
5.    เปิดภาคเรียนที่ 2/2561  วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักสูตรให้สำนักงานคุรุสภาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการประสานเพื่อไปนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาจึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการรับสมัครในช่วงนี้ได้


ก่อนสมัครเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
   1. ปฏิทินการรับสมัคร
   2. ประกาศมหาวิทยาลัย

**ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครและสถานะสมัคร
2 วันทำการหลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร**
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


เริ่มรับสมัครออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561

 
ประกาศรับสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 20
 
-- กำหนดการใหม่ --
1.  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2561
2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
2.  สอบคัดเลือก (ข้อเขียน+สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
3.  รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
4.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 ตุลาคม 2561
5.  เปิดภาคเรียนที่ 2/2561  วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561