รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา
(ค.ม.)

 
เริ่มรับสมัครออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ก่อนสมัครเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
   1. ปฏิทินการรับสมัคร
   2. ประกาศมหาวิทยาลัย

**ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครและสถานะสมัคร
2 วันทำการหลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร**