รับสมัครนักศึกษา 5. รับตรงอิสระ 5/1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


4.  ประกาศรับสมัครบัญชีบัณฑิต บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน)  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]

รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
รอบ รับตรงอิสระ 5/1

หมายเหตุ
- กรุณาอ่านประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และบันทึกข้อมูลรายงานตัวพร้อมพิมพ์เอกสาร
- นำใบพิมพ์ข้อมูลรายงานตัว  และเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว  มาในวันรายงานตัว วันที่ 25 พฤษภาคม 2561