รับสมัครนักศึกษา 5. รับตรงอิสระ 5/2 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


4.  ประกาศรับสมัครบัญชีบัณฑิต บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน)  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]

รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
รอบ รับตรงอิสระ 5/2

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับรายงานตัว
เลื่อนวันที่รับรายงานตัว
จากเดิมวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดดำเนินการ
- อ่านประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ละเอียด
- เลื่อนวันที่รับรายงานตัว จากเดิมวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2561
- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกใบรายงานตัว พร้อมเอกสารรายงานตัว นำมายื่นในวันรายงานตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
สาขาที่  ปิด  รับสมัครในรอบนี้
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

สมัครเข้าศึกษาโปรดอ่าน
- ปฏิทินการรับสมัคร
- ประกาศมหาวิทยาลัย
- สาขาวิชาที่เปิดรับ