รับสมัครนักศึกษา 5. รับตรงอิสระ 5/3 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


รายละเอียดการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
รอบ รับตรงอิสระ 5/3

 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 
สมัครเข้าศึกษาโปรดอ่าน
- ปฏิทินการรับสมัคร
- ประกาศมหาวิทยาลัย
- สาขาวิชาที่เปิดรับ

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  ใบสมัคร  1  ฉบับ  (พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา 1 นิ้ว)
2.  ใบรายงานตัว  1  ฉบับ  (พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา 1 นิ้ว)
3.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ที่สำเร็จการศึกษา)  2  ฉบับ
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ
6.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา  200  บาท
7.  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
    โดยประมาณ  5,150  บาท
    (รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ อ่านได้ที่ประกาศรับสมัคร)


ขั้นตอนการรับสมัครและรายงานตัว
1.  กรอกข้อมูลใบสมัครและพิมพ์ใบสมัคร
2.  กรอกข้อมูลใบรายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัว
3.  นำใบสมัคร  ใบรายงานตัว  พร้อมด้วยเอกสารการสมัคร  มายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4.  เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัคร
5.  ชำระค่าธรรมเนียมและค่ารายงานตัวที่กองคลัง  อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6.  เสร็จสิ้นการสมัครและรายงานตัว