เลื่อนวันรายงานตัว จากเดิมวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2561