ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2563 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3)สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 6 ภาคเรียนที่ 2/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562 
  กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาiระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2562 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด
ถามตอบปัญหางานทะเบียน
 ขอความกรุณาอย่าประกาศเกี่ยวกับธุรกิจที่นี่ โดย Webmaster เมื่อ 28 ก.พ.2554:13:14:44 [8/6051] 
 โปรดทราบเรื่องการถามตอบที่เว็บบอร์ดนี้ โดย Webmaster เมื่อ 7 มี.ค.2551:8:55:50 [70/21792] 
 ยื่นคำร้อง  โดย 57113582146 เมื่อ 4 พ.ค.2561:12:52:14 [1/1996] 
 ยื่นคำร้อง  โดย 57113582146 เมื่อ 4 พ.ค.2561:12:52:14 [1/983] 
 อยากสอบถามเกี่ยวกับการขอดูเกรดเฉลี่ย โดย 58114662017 เมื่อ 3 พ.ค.2561:18:49:26 [1/1366] 
 สถานะการสำเร็จการศึกษา โดย 57113582043 เมื่อ 2 พ.ค.2561:18:48:21 [1/1698] 
 สอบถามข้อมูลสำเร็จการศึกษา โดย 57113592070 เมื่อ 2 พ.ค.2561:14:26:26 [1/1407] 
 ไม่ขึ้นแจ้งปริญญา โดย 57114632089 เมื่อ 2 พ.ค.2561:12:29:46 [2/806] 
 ข้อมูลสำเร็จการศึกษา โดย 57113582146 เมื่อ 2 พ.ค.2561:7:36:20 [1/1611] 
 จ่ายเงินลงทะเบียนแล้วแต่เข้าไปประเมินการสอนไม่ได้ โดย 57112672012 เมื่อ 1 พ.ค.2561:20:32:45 [1/1086] 

Bullet ดูกระทู้ทั้งหมด
ข่าวชั่วคราว


การลดค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

     สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

     ในอัตราร้อยละ 90 ของอัตราเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราปกติ

     สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ที่ชำระเงินบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563 ไปแล้วนั้น ให้เตรียมเอกสารดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงิน (สีเขียว) ที่ได้รับจากกลุ่มงานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  2. ใบแจ้งการชำระเงิน (นว.3) ภาคเรียนที่ 3/2562 หรือ 1/2563 เท่านั้น
  3. สำเนาบัตรนักศึกษา
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีการเคลื่อนไหว
     มาแสดงเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายหลังการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

การผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษา

     สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. สามารถผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายของภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ดังนี้

  1. สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผ่อนชำระได้สูงสุด 4 งวด แต่ละงวดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (ยกเว้นงวดสุดท้าย)
  2. สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ผ่อนชำระได้สูงสุด 2 งวด แต่ละงวดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (ยกเว้นงวดสุดท้าย)
     โดยการผ่อนชำระดังกล่าว จะต้องชำระเงินที่กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เท่านั้น