Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0125 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ก.ย. 54 และวันที่ 23 ก.ย. 54 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย noy 5 ต.ค.2554:14:22:57 [0/725]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0124 การเข้าสอบของผู้ประสบอุทกภัย poope 27 ก.ย.2554:15:57:14 [0/825]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0123 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศิ 20 ก.ย.2554:13:11:57 [0/1516]    
 0122 ตารางสอบศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 1-2554 kob 15 ก.ย.2554:15:38:23 [0/2460]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0121 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย noy 9 ก.ย.2554:13:22:14 [0/575]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0120 นิทรรศการผลการพัฒนาผู้เรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป thamanoonj 5 ก.ย.2554:9:32:57 [0/723]    
 0119 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 28 ส.ค.2554:9:59:20 [0/636]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0118 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 5 ก.ค.2554:17:16:20 [0/744]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0117 ประกาศผลการคัดเลือก ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2554 Webmaster 13 มิ.ย.2554:11:54:01 [0/2105]    
 0116 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 และวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 thamanoonj 30 พ.ค.2554:16:08:47 [0/880]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0115 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 รอบ 2 Webmaster 15 พ.ค.2554:15:01:21 [0/3855]    
 0114 ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาการการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 10 พ.ค.2554:9:02:34 [0/2157]    
 0113 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดังต่อไปนี้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 30 เมษายน 2554 thamanoonj 9 เม.ย.2554:11:40:19 [0/1178]    
 0112 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดังต่อไปนี้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย thamanoonj 4 เม.ย.2554:12:54:50 [0/929]    
 0111 นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยที่ห้อง อมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 thamanoonj 2 เม.ย.2554:10:10:38 [0/875]    
 0110 ตารางสอบศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 2-2553 kob 12 ก.พ.2554:13:44:55 [0/2863]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0109 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 1 ก.พ.2554:9:31:27 [0/4209]    
 0108 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหยุดทำการในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554 noyna 31 ม.ค.2554:15:07:04 [0/805]    
 0107 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 20 ม.ค.2554:17:35:29 [0/4092]    
 0106 ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการทดสอบฯ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 29 ธ.ค.2553:13:05:00 [0/3185]    

กำลังแสดงหน้าที่ 10/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก