Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0023 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2548 ศิราณี ทองคำดี 14 ก.ค.2549:10:21:10 [0/1034]    
 0022 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2549 ศิราณี ทองคำดี 27 มิ.ย.2549:9:42:38 [0/1108]    
 0021 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา ตามโครงการ กศ.บป. มงคล แพทองคำ 22 มิ.ย.2549:9:05:16 [0/892]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0020 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. รอบที่ 2 มงคล แพทองคำ 17 พ.ค.2549:16:49:57 [0/1310]    
 0019 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.ยช. ศิราณี ทองคำดี 15 พ.ค.2549:9:20:14 [0/1212]    
 0018 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ศิราณี ทองคำดี 9 พ.ค.2549:12:20:33 [0/1143]    
 0017 กำหนดการับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป. ศิราณี ทองคำดี 12 มี.ค.2549:10:32:27 [0/1265]    
 0016 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาภาค กศ.ยช. มงคล แพทองคำ 26 ก.พ.2549:15:09:54 [0/1303]    
 0015 กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา ธรรมนูญ จูฑา 22 ก.พ.2549:11:30:30 [0/538]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0014 แจ้งเลื่อนกำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มงคล แพทองคำ 22 ก.พ.2549:9:18:43 [0/607]    
 0012 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 1/2549 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศิราณี ทองคำดี 12 ก.พ.2549:13:39:01 [0/892]    
 0011 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ศิราณี ทองคำดี 7 ก.พ.2549:13:21:35 [0/821]    
 0010 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศิราณี ทองคำดี 7 ก.พ.2549:13:19:52 [0/929]    
 0009 กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ศิราณี ทองคำดี 7 ก.พ.2549:13:17:47 [0/894]    
 0008 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ มงคล แพทองคำ 6 ก.พ.2549:8:44:38 [0/872]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0007 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์บุคลากร อปท. มงคล แพทองคำ 19 ม.ค.2549:18:27:43 [0/1077]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0006 ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติประกาศแล้ว มงคล แพทองคำ 19 ม.ค.2549:15:13:17 [0/1537]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0005 กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปี 2549 มงคล แพทองคำ 11 ม.ค.2549:11:40:33 [0/1073]    
 0004 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549 มงคล แพทองคำ 8 ม.ค.2549:12:09:02 [0/1334]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0003 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ธรรมนูญ จูฑา 27 ธ.ค.2548:9:15:35 [0/1094]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ 15/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก