Tabian News
ข่าวที่ 115 : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 รอบ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2554 รอบ 2 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
http://regis.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 15/5/2554 15:01:21 : : มีผู้เข้าชม 3969 ครั้งแล้ว