Tabian News
ข่าวที่ 334 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8 ภาคเรียนที่ 1/2565

ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8
สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 28/3/2565 9:34:07 : : มีผู้เข้าชม 628 ครั้งแล้ว