Tabian News
ข่าวที่ 65 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551 และนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ฯ ในภาคเรียนที่ 2/2551 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 นี้ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 9/7/2551 8:43:27 : : มีผู้เข้าชม 1301 ครั้งแล้ว