Tabian News
ข่าวที่ 67 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2551

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2551 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 8/9/2551 13:58:19 : : มีผู้เข้าชม 1267 ครั้งแล้ว