Tabian News
ข่าวที่ 68 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2551

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2551 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 8/9/2551 13:59:43 : : มีผู้เข้าชม 1720 ครั้งแล้ว