Tabian News
ข่าวที่ 71 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2551

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2551 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 22/1/2552 10:30:23 : : มีผู้เข้าชม 1417 ครั้งแล้ว