Tabian News
ข่าวที่ 72 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2551

นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2551 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 22/1/2552 10:31:50 : : มีผู้เข้าชม 1933 ครั้งแล้ว