Tabian News
ข่าวที่ 73 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2551

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2551 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1
หมายเหตุ เฉพาะโปรแกรมวิชาที่มีผลการเรียนส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 24/4/2552 12:00:45 : : มีผู้เข้าชม 987 ครั้งแล้ว