Tabian News
ข่าวที่ 74 : ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2552

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รุ่นที่ 31, ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 10, ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดชัยนาท รุ่นที่ 10 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
[ดูรายละเอียดคลิกที่นี่]

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 19/5/2552 15:55:28 : : มีผู้เข้าชม 1890 ครั้งแล้ว