Tabian News
ข่าวที่ 76 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2551

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2551 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1
หมายเหตุ เฉพาะโปรแกรมวิชาที่มีผลการเรียนส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2552

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 10/6/2552 12:00:07 : : มีผู้เข้าชม 1283 ครั้งแล้ว