Tabian News
ข่าวที่ 77 : เรื่องขอเทียบโอนรายวิชา

นักศึกษา กศ.บป. ที่เริ่มเข้าศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2551 และประสงค์จะใช้สิทธิ์เทียบโอนรายวิชา เพื่อเข้าศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อทำเรื่องที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา(ภาคเรียนที่ 2/2551) หากพ้นกำหนดนี้จะเสียสิทธิ์ดังกล่าว

ประกาศโดย คุณkob email  เมื่อ 23/6/2552 12:49:13 : : มีผู้เข้าชม 1397 ครั้งแล้ว