Tabian News
ข่าวที่ 78 : เรื่องเทียบโอนรายวิชาปริญญาที่สอง

นักศึกษา กศ.บป. ที่เริ่มเข้าศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2552 และประสงค์จะใช้สิทธิ์เทียบโอนรายวิชา เพื่อเข้าศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อทำเรื่องที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา(ภาคเรียนที่ 1/2552) หากพ้นกำหนดนี้จะเสียสิทธิ์ดังกล่าว

ประกาศโดย คุณkob email  เมื่อ 15/7/2552 9:39:42 : : มีผู้เข้าชม 1208 ครั้งแล้ว