Tabian News
ข่าวที่ 81 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1
หมายเหตุเฉพาะโปรแกรมวิชาที่มีผลการเรียนส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2552

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 13/9/2552 14:55:55 : : มีผู้เข้าชม 1322 ครั้งแล้ว