Tabian News
ข่าวที่ 83 : ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อภาค กศ.บป. ครั้งที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 ปี, ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 31/1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, รุ่นที่ 10/1 ของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษาย่านมัทรี) และรุ่นที่ 10/1 ของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดชัยนาท (เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษาย่านมัทรี) บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษามารายงานตัวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ดูรายละเอียดที่นี่
http://regis.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 23/9/2552 10:22:29 : : มีผู้เข้าชม 1785 ครั้งแล้ว