Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1208 : ทำไมนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาปี2550จึงไม่ใช้หลักเกณ์การได้รับเกียรตินิยมปีดังกล่าว
50114013086
เมื่อ : 22/4/2552 22:37:27
IP : 115.67.88.141
มีผู้เข้าชม 667 ครั้งแล้ว

ทำไม 3.25 ขึ้นไปไม่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
มีนักศึกษาหลายคนสงสัยซึ้งนักศึกษาหลายคนได้อ่านในคู่มือที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัยว่าเกีรตินิยมอันดับ2ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่ง3.25ขึ้นไปก็จะได้รับแต่ได้สอบถามไปยังอาจารย์แล้วบอกว่าเกรดไม่ถึงก็เลยสงสัยคับและที่สำคัญถ้าเปลี่ยเกณฑ์การได้รับเกีรตินิยมทำไมไม่มีการแจ้งนักศึกาละคับ จากเด็กหลังห้องอย่างผม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 23/4/2552 10:21:00
IP : 192.168.1.53

คุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยม ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี หมายถึง ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)

กรณีศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ต้องเรียนครบตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 และจะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อ 13.2, 13.3
13.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

13.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี


กรณีศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 23/4/2552 10:23:00
IP : 192.168.1.53

ถ้าเป็นไปตามเกณ์นี้ก็ได้เกียรตินิยมครับ ต้องตรวจสอบผลการเรียนในระดับอนุปริญญาว่ามีผลการเรียนตัวได้ต่ำกว่า C หรือไม่ ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้