Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1263 : โอนผลการเรียนกับยกเลิกต่างกันอย่างไรคับ
52112482128
เมื่อ : 5/6/2552 22:19:18
IP : 118.172.175.236
มีผู้เข้าชม 614 ครั้งแล้ว

ถ้ายกเลิกต้องเอาวิชาที่ได้ c ขึ้นไปเขาใจคับ

แต่โอนล่ะคับจะเปงยังไงบอกที่คับ


ขอบคุงมากก๊าฟฟฟฟ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 6/6/2552 16:18:00
IP : 192.168.1.53การโอนผลการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันราชภัฎ หรือหลักสูตรซึ่งอนุมัติโดยสภาสถาบันราชภัฎมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก (ยกเว้นสำหรับรายวิชาการฝึกงาน นักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้นใหม่)

18 : นักศึกษาที่สามารถขอโอนผลการเรียนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นักศึกษาที่สามารถโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา ตามข้อบังคับของสภาสถาบันราชภัฎ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาของสถาบัน หรือเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาในปัจจุบันและมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. เคยศึกษาในสถาบันราชภัฎแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา กลับเข้ามาศึกษาในโปรแกรมวิชาใด ๆ ในระดับเดิมอีก

2. เคยศึกษาในวิทยาลัยครูมาระดับอนุปริญญามาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา กลับเข้ามาศึกษาในโปรแกรมวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี

3. เคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรสถาบันราชภัฎ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาสถาบันราชภัฎที่จัดโดยสถาบันราชภัฎ

4. ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฎอื่น

5. เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฎ หรือในทางกลับกัน

6. กำลังศึกษาในโปรแกรมวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบันราชภัฎ แล้วเปลี่ยนไปศึกษาโปรแกรมวิชาอื่นในระดับเดียวกัน

7. กำลังศึกษาโปรแกรมวิชาระดับอนุปริญญาในสถาบันราชภัฎ แล้วเปลี่ยนไปศึกษาโปรแกรมวิชาระดับปริญญา ตรี

8. สำเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฎเข้าศึกษาโปรแกรมวิชาระดับปริญญาตรี


ต่างกันตรงที่โอนมาจะมาทุกวิชาสำ/หรับวิชาที่ยกเว้นนั้นจะขอยกเว้นได้เฉพาะวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น C ขึ้นไปครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้