Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1421 : จะย้ายเอก
52113272032
เมื่อ : 15/10/2552 16:30:40
IP : 113.53.114.92
มีผู้เข้าชม 622 ครั้งแล้ว

เรียนอยู่วิทย์คอมปี 1จะย้ายเอกไปครุภาษาไทยต้องทำยังไง
แต่มีปัญหาตรงที่ว่ายังติด E ของภาคเรียนที่ 1 อยู่
ไม่ทราบว่าต้องแก้ให้หมดก่อนหรือเปล่า

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 17/10/2552 15:13:00
IP : 192.168.1.56
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : นศเปลี่ยนโปรแกรม.pdf | ขนาดไฟล์ : 87,661 KB

เข้าศึกษาใหม่ ส่วนหนึ่งมีความประสงค์ขอเปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อให้ตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาไว้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา
๑.๑ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
๑.๒ มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๑.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา
๑.๔ เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
๒. วิธีการดำเนินการ
๒.๑ เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ทุกคณะแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเข้าเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินหมู่เรียนละ ๔๕ คน
๒.๒ ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เพียง ๑ สาขาวิชา ภายใน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒.๓ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการประสานงานกับคณะเพื่อจัดการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ในการเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
๒.๔ มหาวิทยาลัยประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เปลี่ยนสาขาวิชาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนต่อไป

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 17/10/2552 15:14:00
IP : 192.168.1.56

ถ้ามีคุณสมบัติครบตามนี้ก็สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 14

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้