Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1673 : เกรดรหัสวิชา 4313404 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ยังไม่ออก
49113252010
เมื่อ : 25/3/2553 20:06:18
IP : 117.47.0.215
มีผู้เข้าชม 775 ครั้งแล้ว

รหัสวิชา 4313404 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง มาที่ทะเบียน หรือยัง คือเกรดยังไม่ออกค่ะ เห็นอาจารย์บอกว่าส่งมาแล้ว?

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/3/2553 11:10:00
IP : 10.114.40.100

4313404 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง อาจารย์ส่งผลการเรียนมาเป็น I ครับ และสำหรับในรายวิชา ที่มีผลการเรียน I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป
I แบบออกเป็น 2 กรณีนะครับ คือ

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49113252010
เมื่อ : 26/3/2553 14:18:00
IP : 117.47.0.215

คือเกรดที่อาจารย์ส่งมาให้เป็นเกรดที่ทำการแก้ไอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้