Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1692 : ต่อสภาพนักศึกษา
49113252024
เมื่อ : 7/4/2553 12:56:07
IP : 117.47.162.129
มีผู้เข้าชม 614 ครั้งแล้ว

ถ้าต้องการทำเรื่องต่อสภาพนักศึกษา มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ มีระยะเวลากำหนดตั้งแต่วันที่เท่าไร ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/4/2553 10:21:00
IP : 10.114.40.100

การขอลาพักการเรียนมีวิธีการอย่างไร

นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งคำร้องขอลา พักการเรียน หรือขอคงสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ฝ่ายทะเบียน ภายในเวลาอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น หรือตามที่สถาบันกำหนด วิธีการปฎิบัติมีขั้นตอนดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง เรื่องขอลาพักการเรียน

2. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบและเสนอความเห็น

3. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อขออนุมัติ

4. รับใบคำร้องที่พิจารณาอนุมัติแล้วไปชำระค่าบำรุงสถาบันจำนวน 500 บาท ที่ฝ่ายการเงิน

5. ส่งใบคำร้องที่แสดงว่าชำระเงินแล้วที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการหากนักศึกษาหยุดเรียนในภาคใดภาคหนึ่งโดยมิได้ขอลาพักหรือขอคงสภาพ นักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันทีและจำต้องเสียค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพนักศึกษา 1000 บาทครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้