Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 175 : ไม่เข้าในการเลือกเสรี
49124043061
เมื่อ : 14/9/2550 9:33:17
IP : 61.7.161.123
มีผู้เข้าชม 986 ครั้งแล้ว

การเลือกวิชาเลือกเสรีมีไว้ทำไมหากไม่เลือกจะจบมั้ยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 14/9/2550 10:32:00
IP : 10.114.1.29

การเลือกวิชาเลือกเสรี มีไว้เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา ถ้าไม่ได้เลือกหรือไม่ได้เรียนก็ไม่สามารถจบการศึกษาได้ค่ะ ดูจากคู่มือนักศึกษาก็ได้ค่ะ จะระบุไว้ ว่า( ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้