Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1824 : ผลการเรียน
52115773004
เมื่อ : 12/6/2553 8:55:39
IP : 118.172.181.153
มีผู้เข้าชม 747 ครั้งแล้ว

วทบ.2 ปี(ต่อยอด)นะครับถ้าผลการเรียน 3 ขึ้นไปมีสิทธที่จะได้รับเกียรตินิยมหรือเปล่าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 13/6/2553 16:18:00
IP : 10.114.40.110

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรติยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 และศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
4. ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
5. กำหนดเวลาการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนดแต่ไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้