Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1835 : ติดIเพราะอะไร
49113322010
เมื่อ : 17/6/2553 15:14:38
IP : 118.173.238.2
มีผู้เข้าชม 13758 ครั้งแล้ว

ส่งงานครบ เข้าสอบ แต่ติดI
เพราะอะไรครับ (เทอม2/2552)วิชาวิถึไทย
คือเกรดก็ออกตอนจะเปิดภาค1/2553แล้วตอนนี้แก้ทันไหมครับ
ถ้าแก้ไม่ทันต้องทำไง เพราะกำลังทำเรื่องจบการศึกษาแล้ว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 17/6/2553 15:18:00
IP : 10.114.40.100

I หมายถึง (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไม่
สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการ
ขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ตามกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่นักศึกษาทำงานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้
อาจารย์ผู้สอนพิจารณากำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไม่สมบูรณ์ตามกำหนด
ระยะเวลา ให้พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว และให้ดำเนินการส่งผลการเรียน
ภายในภาคการศึกษาถัดไป
(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นักศึกษา
ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยแล้วให้ดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้น และให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาค
การศึกษาถัดไป ในกรณีนักศึกษาไม่มายื่นคำร้องขอสอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น I ควรติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ผลการเรียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้