Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1842 : โอนไปเรียนที่อื่น
53111046104
เมื่อ : 22/6/2553 12:03:32
IP : 10.112.2.124
มีผู้เข้าชม 671 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบว่า
โอนหน่วยกิต ไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้ไหมคับ

ถ้าได้ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

มีขั้นตอนอย่างไรคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 25/6/2553 9:23:00
IP : 10.114.40.100

การขอย้ายสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องย้ายจากสถาบันซึ่งกำลังศึกษาที่อื่นในสังกัด เดียวกันให้ปฏิบัติดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง ขอย้ายสถานศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น

3. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการขออนุมัติ และให้ฝ่ายธุรการออกหนังสือสอบถามและส่งตัว

4. รับทราบผลที่ฝ่ายทะเบียนตามกำหนดนัด หากไม่ได้รับการปฏิเสธ ให้ดำเนินการเรื่องย้ายต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายสถานศึกษานั้นต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนก่อนครับจึงจะขอย้ายสถานศึกษาได้ครับ แล้วที่สำคัญนักศึกษาต้องไม่มี
ผลการเรียนในวิชาใด...ไม่สมบูรณ์ คือ เป็น I หรือไม่มีผลการเรียน ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53111046104
เมื่อ : 29/6/2553 8:47:00
IP : 10.99.0.34

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในสังกัดไหมคับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้