Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 186 : เรียน ป.ครู ต้องทำอย่างไร เมื่อจบป.ตรี บัญชี
48124013033
เมื่อ : 18/9/2550 14:40:17
IP : 125.24.155.170
มีผู้เข้าชม 1296 ครั้งแล้ว

ถ้าจบ ป.ตรี บัญชี แล้ว จะเรียน ป.ตรี ครู ต้องทำอย่างไรบ้างและค่าเทรม เท่าไร แล้ว ต้องเรียนกี่เทรมจบ ช่วยตอบด้วยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2550 14:59:00
IP : 10.114.1.57

สามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใด ๆ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่สาขาวิชาทางด้าน
ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของ
สังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพครู
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และ/หรือสัมภาษณ์ และ/หรือข้อกำหนดตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นในการผลิตครู ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เห็นสมควร ซึ่งจะประกาศให้ทราบเ

ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาในภาค ฤดูร้อน (Summer
Session) จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
การคิดหน่วยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา


การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่
จะต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากแตกต่างไปจากนี้ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
การเทียบโอนประสบการณ์ ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในขณะที่เข้าศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนประสบการณ์กับรายวิชา 1005803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และถ้า
หากปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในภาคการศึกษาถัดมา สามารถเทียบโอนประสบการณ์กับรายวิชา 1005804
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ได้

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2550 15:01:00
IP : 10.114.1.57

หากที่ข้อส่งสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8 หรือโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 056219100 ต่อ 1178 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2550 15:03:00
IP : 10.114.1.57
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : TeachingProfession.pdf | ขนาดไฟล์ : 231,455 KB

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตามไพล์ที่แนบมาด้วยครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้