Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 187 : เคยเรียน เลือกเสรีมาแล้ว ยกเลิกได้หรือไม่
49122482004
เมื่อ : 18/9/2550 15:19:04
IP : 125.24.236.142
มีผู้เข้าชม 860 ครั้งแล้ว
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 844e9af.gif | ขนาดไฟล์ : 7,219 KB

เคยเรียนวิชาเลือกเสรีมาแล้วครับ ปี46 แล้วมาเรียน กศ.บป จะยกเลิกได้หรือไม่ครับ (ได้เกรดC+)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2550 15:57:00
IP : 10.114.1.57

ผู้มีสิทธิยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ
(1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏแล้ว หรือ
(2) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันราชภัฏลาออกจากโปรแกรมวิชาเดิม เพื่อเข้าศึกษาในโปรแกรมวิชาใหม่ หรือ
(3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในสถาบันราชภัฏ
ข้อ 7 เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชา
(1) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ P / หรือเทียบเท่า หรือร้อยละ 60 และต้องมีเนื้อหาสาระเทียบได้ใกล้เคียงกับรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ
(2) ต้องไม่เป็นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้ว่าควรจัดให้เรียนใน 2 ปีแรก ในระดับปริญญาตรี ที่จะขอยกเว้นในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เว้นแต่รายวิชานั้น หลักสูตรได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ตอบโดย คำตอบที่ 2
Webmaster
เมื่อ : 13/12/2550 10:56:00
IP : 192.168.1.40

test

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้