Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1981 : การทำเรื่องย้ายสาขา
50115182011
เมื่อ : 17/9/2553 21:58:30
IP : 117.47.136.92
มีผู้เข้าชม 536 ครั้งแล้ว

ตอนนี้เรียนเศรษฐศาสตร์ปี 1 เรียนไม่ไหวต้องการที่จะย้ายเอกต้องทำอย่างไร และเมื่อไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และต้องเป็นเอกที่ไกลเคียงกลับเอกเก่ารึเปล่าครับ....รบกวนตอบทีกลุ้มใจมาก

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2553 10:15:00
IP : 10.114.40.100

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา

1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา (อันนี้คือต้องเรียนปี 1 ครบทั้ง 2 ภาคเรียนครับ)
1.2 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา
วิธีการดำเนินการ
2.1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ทุกคณะแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาเข้าเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินหมู่เรียนละ 45 คน
2.2 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้เพียง 1โปรแกรมวิชา ภายในเวลาที่สถาบันกำหนด
2.3 ให้สำนักส่งเสริมวิชาการประสานงานกับคณะ เพื่อจัดการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ
2.4 สถาบันประกาศผลการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เปลี่ยนโปรแกรมวิชาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนต่อไป

โดยสรุปคือนักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามประกาศหรือไม่และ รอประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่องการย้ายสาขาวิชา ครับ ซึ่งจะประกาศประมาณ
ช่วง เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ครับ ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้เพียง 1โปรแกรมวิชา ภายในเวลาที่สถาบันกำหนด

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้