Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2143 : ติด i
51112112023
เมื่อ : 30/10/2553 13:55:01
IP : 223.205.88.52
มีผู้เข้าชม 662 ครั้งแล้ว

ติด i มีสิทธิ์ได้เกรดเอมั้ยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/10/2553 14:53:00
IP : 10.114.40.100

I หรือ (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไม่
สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการ
ขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ตามกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่นักศึกษาทำงานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้
อาจารย์ผู้สอนพิจารณากำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไม่สมบูรณ์ตามกำหนด
ระยะเวลา ให้พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว และให้ดำเนินการส่งผลการเรียน
ภายในภาคการศึกษาถัดไป เช่น ถ้าติดใน ภาคเรียนที่ 1/2553 ต้องแก้ให้เสร็จสิ้นใน ภาคเรียนที่ 2/2553
(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นักศึกษา
ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยแล้วให้ดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้น และให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาค
การศึกษาถัดไป ในกรณีนักศึกษาไม่มายื่นคำร้องขอสอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” ครัรบ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้