Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2145 : เรียนเพิ่มในภาค เสาร์อาทิตย์
50112482043
เมื่อ : 30/10/2553 19:16:28
IP : 222.123.168.120
มีผู้เข้าชม 645 ครั้งแล้ว

สวัสดีครับ.....คือผมเป็นนักศึกษาภาคปกติรัฐศาสตร์4ปี จะลงเรียนเพิ่มในภาค เสาร์อาทิตย์ในภาคเรียนที่2 เพราะในภาคปกติในภาคเรียนที่2เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..จะลงเพิ่มแล้วผมต้องทำเรื่องจบในเทอมที่2หรือทำในภาคนี้พร้อมเพื่อนๆได้หรือป่าวครับ..แล้วจะรับปริญญาพร้อมเพื่อนไหมครับ.....ช่วยพิจราณาตอบคำถามให้ด้วยครับ......ขอบคุณครับ....

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 31/10/2553 9:15:00
IP : 10.114.40.100

เรียนคุณยุทธนา กังวานวิทย์
หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้
1. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
1.1 เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ
1.2 เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่
2. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
3. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ฯ
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ให้นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ ตามที่เป็นอยู่เดิมและให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ ในอัตราตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ให้ใช้อัตราเดียวกับนักศึกษา
ภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของตน ให้ชำระเงินเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ

หากนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษา ภาค กศ.บป ได้ ก็สามารถสำเร็จการศึกษา พร้อม เพื่อนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
50112482043
เมื่อ : 8/11/2553 10:12:00
IP : 118.172.206.52

ขอบคุณที่ให้คำชีแจงครับ...ขอบคุณมากครับ**

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้