Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2235 : เกียรตินิยม
53113522015
เมื่อ : 16/11/2553 18:25:29
IP : 223.205.92.245
มีผู้เข้าชม 934 ครั้งแล้ว

อยากทราบเกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยมครับ ว่าต้องรักษาเกรดทั่วไร และมีข้อห้ามอะไรบ้างที่จะหมดโอกาสได้รับเกียรตินิยม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 16/11/2553 22:09:00
IP : 222.123.239.204

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตร
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

ถ้ามีรายวิชาใดได้ ผลคะแนน เป็น D+ ก็จะไม่ได้เกียรตินิยมทั้ง อันดับ 1 และ อันดับ 2ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51124033021
เมื่อ : 18/11/2553 16:08:00
IP : 118.172.198.128

อยากทราบว่า ผู้ที่มีการยกเว้นการเรียน วิชาบังคับเพิ่ม จะสามารถได้รับเกียรติยม หรือไม่ (กรณีมีผลการเรียนผ่านหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 19/11/2553 12:39:00
IP : 10.114.40.110

สามารถได้เกียรตินิยมค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้