Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2291 : การทำเรื่องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
51111316028
เมื่อ : 1/12/2553 20:52:38
IP : 182.52.203.221
มีผู้เข้าชม 566 ครั้งแล้ว

การทำเรื่องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 1/12/2553 21:46:00
IP : 223.206.241.148

การขอคืนสภาพนักศึกษา วิธีการอย่างไร

การขอคืนสภาพนักศึกษา จะกระทำได้เฉพาะนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้ขอพักการเรียน หรือไม่ได้คงสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคเรียนที่มิได้ลงทะเบียน มีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง เรื่องขอคืนสภาพนักศึกษา

2. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น

3. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่ออนุมัติ

4. รับใบคำร้องที่อนุมัติแล้วไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอสภาพจำนวนค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน

5. ส่งใบคำร้องที่มีหลักฐานแสดงว่าชำระเงินแล้วที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51111316028
เมื่อ : 2/12/2553 0:49:00
IP : 182.52.206.232

เสียค่าธรรมเนียมการขอสภาพ ประมานเท่าไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 2/12/2553 10:52:00
IP : 10.114.40.110

ค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพ 2,000 บาทค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้