Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2326 : การเรียนในภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
53113272015
เมื่อ : 9/12/2553 9:42:23
IP : 182.52.205.124
มีผู้เข้าชม 572 ครั้งแล้ว

การเรียนภาคฤดูร้อนสามารถเรียนได้ทุกคนไหมคะ เป็นเหมือนการเรียนวิชาเลือกทั่วไปหรือเปล่าคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/12/2553 9:40:00
IP : 10.114.40.100

โดยการมีหลักเกณฑ์ในการเปิดเรียนดังนี้ครับ
1. การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบทวิคาบ
2. . การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดการ โดย ให้คณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาที่เปิดสอนและสำรวจความต้องการของผู้เรียน แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
3. ในแต่ละรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๕ คนต่อ ๑ หมู่เรียน
ในกรณีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๓๕ คนต่อ ๑ หมู่เรียน ให้คณะเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53112482084
เมื่อ : 21/12/2553 19:29:00
IP : 182.52.202.191

ถ้าต้องการเรียนเราต้องติดต่อกับอาจารเองหรือเป่าค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้