Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2356 : การขอยกเว้นผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 18/12/2553 17:20:00
IP : 223.205.91.218
มีผู้เข้าชม 684 ครั้งแล้ว

กระผมรบกวนอยากสอบถามเรื่องการขอยกเว้นผลการเรียนที่เคยเรียนมาก่อน กระผมจะสามารถทำการยื่นคำร้องขอยกเว้นผลการเรียนในรายวิชาเสรี หมวดศึกษาทั่วไป ได้หรือไม่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/12/2553 10:24:00
IP : 10.114.40.100

รายละเอียดรายวิชาที่ขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) 2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3(225)
2) 2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(306)
3) 2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(306)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1) 2400101 การใช้สารสนเทศ 2(204)
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1) 2000101 วิถีไทย 2(204)
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1) 4000101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสังคม 2(204)
2) 4000102 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (204)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 20/12/2553 10:30:00
IP : 10.114.40.100

รายละเอียดรายวิชาที่ขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3 (225)
2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (306)
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (306)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2000101 วิถีไทย 2 (204)
2000102 วิถีโลก 2 (204)
2000103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 (204)
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
2000104 บัณฑิตในอุดมคติไทย 2 (204)
1000101 พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน 2 (204)
2400101 การใช้สารสนเทศ 2 (204)
2000105 ชีวิตกับดนตรี 2 (204)
2000106 ชีวิตกับศิลปะ 2 (204)
2000107 ชีวิตกับนาฏการ 2 (204)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4000101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม 2 (204)
4000102 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (204)
4000103 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 2 (123)
4000104 สุภาพเพื่อชีวิต 2 (204)
1000102 กีฬาและนันทนาการ 2 (123)

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 20/12/2553 10:40:00
IP : 10.114.40.100

รายละเอียดเป็นไปตามรายวิชาด้านบนครับ นักศึกษายังสามารถ ขอยกเว้นวิชาเรียนได้ครับโดยนักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลกการเรียนในแต่ละรายวิชาโดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้นๆ ครับ และการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นรายวิชาให้ยื่นคำร้องภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา หากในกรณีมีเหตุจำเป็อาจยื่นคำร้องภายหลังภาคเรียนแรกได้ โดยต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ และให้อยู่ในดุลพินิจของคณะบดี

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้