Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2357 : การยื่นคำร้องขอยกเว้นผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 18/12/2553 17:23:19
IP : 223.205.91.218
มีผู้เข้าชม 529 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบถึงกรณีการยกเว้นผลการเรียนที่เคยเรียนมากแล้ว
กระผมจะสามารถดำเนินการขอยกเว้นผลการเรียนได้ยังไรบ้างครับ
อธิบายให้น่อยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/12/2553 10:41:00
IP : 10.114.40.100

ได้ครับโดยนักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลกการเรียนในแต่ละรายวิชาโดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้นๆ ครับ และการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นรายวิชาให้ยื่นคำร้องภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา หากในกรณีมีเหตุจำเป็อาจยื่นคำร้องภายหลังภาคเรียนแรกได้ โดยต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ และให้อยู่ในดุลพินิจของคณะบดี ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้