Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 243 : ตรีต่อตรี
49114033001
เมื่อ : 12/1/2551 22:07:28
IP : 125.27.200.119
มีผู้เข้าชม 1985 ครั้งแล้ว

ตอนนี้ผมกำลังจะจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์)และจะเรียนต่อในสาขาวิชานิติศาสตร์ผมจะสามารถโอนอะไรได้บ้างและจะต้องใวลาเรียนเท่าไร(ผมเป็นเด็ก 2 ปีต่อยอดครับ) http://

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 13/1/2551 13:18:00
IP : 10.114.1.253

เรื่องยกเว้นรายวิชาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนนะค่ะ ส่วนเรื่องเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคเรียนปกติคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 13/1/2551 15:33:00
IP : 10.114.1.253
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 2ปริญญา.pdf | ขนาดไฟล์ : 81,346 KB

ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื่อง การเทียบโอหน่วยกิตสำหรับผู้เข้าศึกษาปริญญาที่สอง

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของท้องถิ่น สามารถเรียนปริญญาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดแนวทางการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้เข้าศึกษาปริญญาที่สองในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ไว้ดังนี้
๑. ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทุกรายวิชา และขอเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาวิชาเลือกเสรีได้ตามโครงสร้างของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒. ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิต ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน หากผู้เข้าศึกษาจบปริญญาตรีมากกว่าหนึ่งปริญญามาแล้ว ให้นำใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรีเพียงหนึ่งปริญญามาเทียบโอน และใบรายงานผลการเรียนนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
๓. ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามประกาศนี้ จะต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักการโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนี้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
น.ส.สุภาพร ประสานวงษ์
เมื่อ : 9/10/2555 14:22:00
IP : 223.207.157.89

เทอม1 อยู่เอกดนตรี สรบ แต่มีปันหากับทางบ้าน เลยต้องหยุดเรียนไป แล้วยังงี้ เทอม2จะขอย้ายเอกมาเรียนเอกรปศ รบ. ได้ไหม เพราะว่ามีญาติพักอยู่บ้านเดียวกัน เรียนอยู่ ถามให้พี่นะคะ ^^

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้