Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2538 : เรียนเพิ่ม
52123252023
เมื่อ : 24/2/2554 23:19:34
IP : 223.207.156.55
มีผู้เข้าชม 689 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้เรียนวิชาหลักอีก4ตัวค่ะ อยากทราบว่าจะไปเรียนเพิ่มกับ ภาค กศบป ได้รึป่าวค่ะ แต่ดิฉันเป็นนักศึกษาภาคปกติค่ะ

แล้วภาคฤดูร้อนนี่จะลงได้ยังไงค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 25/2/2554 16:13:00
IP : 10.114.40.150

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้
1. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
1.1 เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ
1.2 เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่
2. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
3. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ฯ
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ให้นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ ตามที่เป็นอยู่เดิมและให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนร่วม กับนักศึกษาภาคอื่น ๆ ในอัตราตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ให้ใช้อัตราเดียวกับนักศึกษา
ภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของตน ให้ชำระเงินเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 25/2/2554 16:16:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับ การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนนั้นใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอนอกแผนการเรียนปกติดังกล่าว เปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทเดียวกันในกลุ่มอื่น ๆ ในปีการศึกษานั้น ๆ ให้นักศึกษามีสิทธิ์เฉพาะขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษากลุ่มที่เปิดสอนวิชานั้น ๆ หากกลุ่มของนักศึกษาประเภทเดียวกันไม่มีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ แต่มีเปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทอื่น ๆ เช่น ภาคเรียนปกติ กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่น ๆ ให้นักศึกษาดังกล่าวสามารถขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได้ โดยชำระเงินในอัตราของนักศึกษาที่ไปเรียนร่วมนั้น ๆ นักศึกษา กศ.ยช. ให้ชำระในอัตราเดียวกับภาคปกติ
ดังนั้น ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของนักศึกษาประเภทใดประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้เปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติ ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาปีสุดท้ายที่สามารถจบการศึกษาได้แต่จำนวนหน่วยกิตต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.. ในกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 คือภาคเรียนถัดไปที่นักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติไม่มีการเปิดสอนวิชาดังกล่าวในแผนการเรียนปกติให้แก่นักศึกษากลุ่มใด ๆ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อคณะที่สังกัดเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกเหนือแผนการเรียนปกติให้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปิดสอนให้ตามความจำเป็นเหมาะสมต่อไป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้