Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2543 : แก้ E
52111356055
เมื่อ : 25/2/2554 13:02:16
IP : 180.183.57.246
มีผู้เข้าชม 2574 ครั้งแล้ว

ติด E วิชาในคณะ (ครุศาสตร์) ๑ ตัวขร่ะ อยากจะแก้ E ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ปิดเทอม อยากจะทราบว่าจะลงแก้ได้ป่าวค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 25/2/2554 15:34:00
IP : 10.114.40.150

ใช้หลักเกนฑ์ดังนี้ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีสาขาวิชาและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ แก่นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.ยช. และนักศึกษาภาค กศ.บป. โดยใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งในบางกรณีมีนักศึกษาพิเศษจากภาคหนึ่ง มีความประสงค์ขอไปเรียนบางวิชาร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่งที่เปิดสอนอยู่ตามปกติ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ มหาวิทยาลัย ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้
๑. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
๑.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ
๑.๒ เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่
๒. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
๓. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ฯ
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ให้นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ ตามที่เป็นอยู่เดิมและให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ ในอัตราตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ให้ใช้อัตราเดียวกับนักศึกษา
ภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของตน ให้ชำระเงินเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52111356055
เมื่อ : 27/2/2554 15:12:00
IP : 180.183.63.3

แล้วถ้าเปิดสอนวิชาที่ติด .. เราสามารถลงเรียนเสาร์อาทิตย์ได้เมื่อไร ขร่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
57115312049
เมื่อ : 28/4/2561 13:49:00
IP : 134.196.44.239

วิชาE ที่ลงเรียนใหม่ได้เกรดแล้ว จะเอาEตัวเก่ามานับไหมครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้