Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2563 : อยากทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนกับ กศ.บป. กศ.ยช. คับ
50113252060
เมื่อ : 3/3/2554 13:32:01
IP : 223.206.86.66
มีผู้เข้าชม 637 ครั้งแล้ว

คือผมเรียนอยุ่ภาคปกติคับ แต่อยากลงเรียนวิชาที่ดรอปไว้กับ ภาค กศ.ยช. หรือ กศ.บช. วิชา 4311302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 4312201 ระบบฐานข้อมูล ไม่ทราบว่าเปิดให้ลงทะเบียนเทอมไหนครับ และสามารถลงทะเบียนได้วันไหนด้วยครับ คือไม่อยากไปรอลงกับภาคปกติเทอม2/2554 อ่ะคับ มันนานมาก

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/3/2554 16:02:00
IP : 10.114.40.150

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้
1. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
1.1 เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ
1.2 เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่
2. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
3. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ฯ
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ให้นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ ตามที่เป็นอยู่เดิมและให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนร่วม กับนักศึกษาภาคอื่น ๆ ในอัตราตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ให้ใช้อัตราเดียวกับนักศึกษา
ภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของตน ให้ชำระเงินเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้